تایید سفارش

پیش فاکتور سفارش شما به صورت زیر است
در صورت ثبت اولیه تنها سفارش شما ثبت خواهد شد و پس از پرداخت وارد پروسه انجام خواهد شد.در غیر این صورت ترتیب اثر داده نمیشود
صحت پیش فاکتور را به دقت بررسی کنید تا از خطای احتمالی جلوگیری شود

139000
هزار تومان
آیا تایید میکنید و پرداخت آنلاین انجام خواهید داد؟